BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"- Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта" ПДФ Печат Е-мейл
Написано от АВП Консулт   
Четвъртък, 08 Декември 2011 11:51

Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие и допустимостта и на основание чл. 24, ал. 5 от Постановление на МС № 121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г., в редакцията му към ДВ., бр. 95 от 03.12.2010 г.), на 07.12.2011 г., дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта", подадени по Четвърта Сесия /краен срок за кандидатстване до 12.09.2011 г./ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен № BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги".

 

Източник: ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"