Публикувана е нова схема по ОПРР ПДФ Печат Е-мейл
Написано от АВП Консулт   
Четвъртък, 08 Декември 2011 11:56

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 и кани Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” да представят проектно предложение по приоритетна ос 2 „Регионална и местна достъпност”, операция 2.2 „Информационна и комуникационна мрежа”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”.

Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ цели:

  • Изграждане на широколентови връзки към градските периферии и по-слабо урбанизираните територии и селски райони и развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена инфраструктура като предпоставка за осигуряване на по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие
  • Да се създадат условия за изграждане на устойчиви комуникационни инфраструктури, предоставящи свързаност до големите, средноголемите и отдалечените населени места.
  • Да се стимулира социалното сближаване, чрез осигуряване на достъп до on-line услуги на хората, живеещи в слабо населените и отдалечени райони, като по този начин се преодолеят тенденциите за изолирането на тази част от населението от обществения и културен живот на страната.
  • Да се повиши доверието в интернет, чрез налагане на норми за сигурност и поведение, отговарящи на бизнес стандартите.
  • Да се улесни и стимулира използването на широколентовия достъп от бизнеса за въвеждането на нови бизнес стратегии и предоставянето на нови услуги на крайните потребители.

Конкретен бенефициент по схемата е Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът ще се изпълнява на територията на Република България, в рамките на общини, попадащи в така наречените „бели райони” и „сиви райони” съгласно класификацията на Европейската комисия в „Насоките на Общността за прилагане на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разгръщане на широколентови мрежи”.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  • Изграждане на широколентови връзки към градските периферии и по-слабо урбанизираните територии и селски райони;
  • Развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена инфраструктура;

Общият размер на схемата възлиза на 39 147 764,20 лева.

 

Източник: ОПРР