Одобрени са седем проектни фиша на Министерство на здравеопазването по схема: BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” ПДФ Печат Е-мейл

Близо 65 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ ще получи Министерство на здравеопазването, в качеството си на конкретен бенефициент по ОП „Регионално развитие”, по схема BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”.

Средствата се отпускат по седем проектни фиша, които са в съответствие с Националната здравна стратегия 2008-2013 г. и Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ на Република България за периода 2010-2017 г. и са одобрени с решение № РД-02-14-1167/31.05.2011 на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР.


Инвестицията е насочена в следните ключови области:

 • Ремонт, реконструкция, обновяване на сградите/помещенията на държавните лечебни заведения (включително закупуване на линейки) в съответствие с одобрените Национална здравна стратегия 2008-2013 г. и Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ на Република България за периода 2010-2017 г.
 • Доставка на модерно медицинско оборудване и апаратура за иновативни технологии и оборудване за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания;
 • Внедряване на мерки за енергийна ефективност, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване;
 • Внедряване на инсталации/съоръжения, основани на използването на алтернативни възобновяеми енергийни източници;
 • Подобряване достъпа за хора с увреждания до сградите на лечебните заведения.

Конкретните лечебни заведения и проекти, които ще получат финансиране в рамките на одобрените седем фиша, са както следва:

 • Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център “Света Марина” Варна с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 18,5 млн. лв.
 • Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска” ЕАД” с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 12,8 млн. лв.
 • Повишаване качеството на медицинското обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ-Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 7,8 млн. лв.
 • Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” гр. Кърджали с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 5,3 млн. лв.
 • Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 7,5 млн. лв.
 • Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен” с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 7,8 млн. лв.
 • Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ-Бургас” АД с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 5,5 млн. лв.

Източник: МРРБ/ОПРР