ДФ „Земеделие” подписа нови 34 договора за над 12.2 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони ПДФ Печат Е-мейл

По мярка 121 – „Модернизиране на земеделските стопанства”, са одобрени 19 договора общо за 7 044 293,20 лева, а по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” субсидията е за 15 договора на обща стойност 5 245 790,72 лв.
Субсидиите по мярка 121 ще бъдат използвани за създаване на трайни насаждения и закупуване на специализирана техника за преминаване към биологично производство, реконструкция на отоплителни инсталации на оранжериен блок, водоспестяващи технологии (капково напояване), биологично отглеждане на пчели, както и за достигане на минимални стандарти за хуманно отношение при отглеждане на кокошки-носачки.
Със средствата по мярка 311 ще бъдат изградени къщи за гости, фотоволтаици, както и интегриран селски развлекателен център с туристически атракции.
В петък, 24.06.2011, на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) ще бъдат докладвани и предложени за одобрение 25 заявления за подпомагане по мерки 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”.
Проектите са за изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения или атракции за посетителите – туристически и колоездачни пътеки, информационни пунктове и табла, пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони. Има и инвестиционни предложения за центрове за експониране на местното природно и културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; неголеми центрове за изкуство и занаяти, както и на места за временни изложения с туристическа цел.
Източник: ДФЗ - Разплащателна агенция / 21.06.11г.