Коригирани са Указанията за временно спиране и възобновяване на договори по ОПРР ПДФ Печат Е-мейл

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” внесе изменения в Указанията за бенефициенти относно промяна на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР в частта относно Указанията за временно спиране и възобновяване на договор с цел постигане на по-голяма яснота за бенефициентите по отношение на сроковете, задълженията и стъпките при възобновяване на временно спрени договори.

ВАЖНО! Временно спрян договор възобновява автоматично своето действие при отпадане на обстоятелствата, довели до временно спиране на договора и посочени в писмото за временно спиране. Бенефициентът следва да възобнови изпълнението на спрените дейности по проекта (строителство, доставки, услуги и други) от датата на отпадане на обстоятелствата за временно спиране съгласно писмото за временно спиране. Управляващият орган допълнително ще уведоми бенефициента за новата крайна дата на договора.

 

Източник: ОПРР