Предстои провеждане на информационни дни по схема BG161PO001/3.2-02/2011. ПДФ Печат Е-мейл

Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) планира да проведе информационни дни по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, която се реализира чрез процедура за кандидатстване по електронен път посредством Информационната система за управление и наблюдение на средствата от СКФ на ЕС (ИСУН). Информационните дни ще бъдат изцяло насочени към демонстриране работата с Модула за електронни услуги на ИСУН.

В срок до 8 февруари 2012 г. (сряда) Управляващият орган на ОПРР ще приема заявки за участие в информационните дни по приложения образец. Заявките следва да бъдат изпращани на електронната поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Участие могат да заявят потенциални кандидати - общини на територията на Република България. Управляващият орган допълнително ще обяви графика за участие в демонстрацията на системата на база получените заявки. Информационните дни ще се проведат в периода от 13 до 17 февруари 2012 г. в гр. София в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Всички желаещи да тестват Модула за електронни услуги на ИСУН могат да го направят и на тестовата версия на модула на електронен адрес: https://eumis2.minfin.bg. В тестовата версия са регистрирани тестови процедури за кандидатстване по Приоритетна ос 3, Операция 3.2 на ОПРР. За целите на тестването е необходимо да разполагате с електронен подпис и да използвате указанията в Ръководството на потребителя на Модула за електронни услуги и Насоките за кандидатстване.

В случай на възникнали технически проблеми в процеса на електронно кандидатстване може да се обръщате към лицето за контакт от страна на Управляващия орган:

Г-жа Десислава Георгиева – главен експерт, отдел „Изпълнение на програмните приоритети”, ГД „Програмиране на регионалното развитие”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, тел.: +359 2 9405 680, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

 

Източник: ОПРР - http://www.bgregio.eu