ОПАК предоставя 7 милиона лева на централните администрации в подкрепа на електронното управление ПДФ Печат Е-мейл

Общо седем милиона лева ще бъдат предоставени по ОПАК за проекти, които ще усъвършенстват информационно-комуникационната среда в държавната администрация за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса. Над 80 представители на централната администрация взеха участие в днешния информационен ден в София по повод новата открита процедура по програмата.

"Изключително важно е да се следи строго за липсата на двойно финансиране и за това проектите да бъдат качествено разписани, с ясни цели, отговарящи на общата цел на процедурата", каза Ръководителят на Управляващия орган Моника Димитрова при откриването на събитието. Тя припомни, че след направените промени сега процесът за кандидатстване е опростен, което обаче не означава, че ще се финансират проекти със съмнителна полза за обществото.

Централните администрации в момента могат да кандидатстват по процедура по  приоритетна ос ІII „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2 „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, бюджетна линия BG051PO002/12/3.2-03. Минималната стойност за отделните проекти е 100 000 лв., а максимален праг – няма. Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца.

По тази процедура ОПАК ще финансира например дейности за изграждане на информационно-комуникационни системи, за разработване и внедряване на нови модули към съществуващи информационни системи, за разработване на анализи и програми за развитие на националната инфраструктура за пространствена информация; за разработване на анализи, методологии за организация, мониторинг, координация и контрол за управление на информационната сигурност и др.

Експертите от Управляващия орган припомниха, че кандидатите предварително могат да оценят проектните си предложения чрез таблиците за оценка, публикувани на сайта на ОПАК в улеснение на бенефициентите.

 

Източник: ОПАК-МФ