И Н Ф О Р М А Ц И Я във връзка с прехвърлянето на средства към мярка 112 и предстоящото отваряне на мярката. ПДФ Печат Е-мейл

По МЯРКА 112 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ“ измененията са наложени във връзка с препоръки на Европейската комисия и с оглед пренасочване на ограничения финансов ресурс към най-ефективните и гарантиращи резултати кандидати. От друга страна се засилва и подкрепата за по-слабо развитите сектори и тези, които са ориентирани към опазване на околната среда. Създават се критерии за оценка на постъпилите заявления с цел насочване на ограниченият бюджет по мярката към новите приоритети.


Източник: МЗХ