Публикувана е нова схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” ПДФ Печат Е-мейл

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за подаване на предложенията по схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

 Това е третата поред схема по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, свързана с подкрепа за подобряване на физическата и жизнената среда в българските градове.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

  1.  Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници,               изграждане на естетически композиции с характер на скулптури и пластики, ремонт на обществени тоалетни, възстановяване на водни площи (напр.малко изкуствено езеро за целите на по-доброто естетическо възприятие на парковата среда), изграждане на поливни системи, поставяне на градинско обзавеждане и други елементи от градското обзавеждане;
  2. Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези за пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности като поставяне на указателни знаци, изграждане на спортни площадки (за футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, скейтборд и др.) в междублокови и паркови пространства , предвидени за свободно (безплатно) ползване от жителите на населеното място и др.;
  3. Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени паркинги встрани от главни улици;
  4. Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление;
  5. Създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в рамките на 36 града, центрове на агломерационни ареали.

Конкретни бенефициенти по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 36 общини – центрове на агломерационни ареали, съгласно Приложение 3а на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.


Краен срок за подаване на проектни предложения: 11 януари 2013 година.     


Източник: ОПРР