КОНКУРС за подбор на външни оценители ПДФ Печат Е-мейл

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в качеството на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОП „Конкурентоспособност")

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за подбор на външни оценители, с които да бъде допълнен списъка с физически лица - външни оценители, утвърден със Заповед № РД-16-945/06.08.2010 г. на ръководителя на УО по ОП „Конкурентоспособност“

 

Целта на конкурса е да бъде допълнен списъка с физически лица-външни оценители, които могат да участват в Оценителни комисии за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности" на ОП „Конкурентоспособност”.ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

Документите за участие в конкурса, посочени в т. 3 от Обявлението, следва да се подават на адреса на Управляващия орган – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”: София 1000, ул. „Шести септември” № 21.

 

Крайният срок за получаване на документите в МИЕТ е 15.03.2013г., 17.30 ч.

 

Предоставяне на допълнителна информация: Въпроси относно конкурса могат да бъдат задавани всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. на телефон:

02/80 75 385

Източник: УО на ОП „Конкурентоспособност”