Промяна в изискванията за броя и съдържанието на междинните/финалните отчети по ОПК ПДФ Печат Е-мейл

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува Решение № РД-16-413/13.03.2013 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" за промяна в изискванията за броя и съдържанието на междинните/финалните отчети, представяни от бенефициенти, сключили договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 (ОПК).


Източник: УО на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013