Tипови образци на документи за определяне на изпълнители ПДФ Печат Е-мейл

Публикувани са типови образци на документи за определяне на изпълнители от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ чрез провеждане на процедура избор с публична покана по чл. 7 т. 1 по ПМС 69/11.03.2013 г.,  одобрени със Заповед Рег.№ РД-16-468/ 28.03.2013 на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Източник: УО на ОПК