Направени изменения в приложения към Насоките за кандидатстване по шест процедури за безвъзмездна финансова помощ ПДФ Печат Е-мейл

Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба, основно следващи от § 9 и § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС №69/2013 г., със Заповед №РД-16-518/08.04.2013 г. на ръководителя на Управляващия орган са  направени изменения в  приложения към Насоките за кандидатстване по следните процедури BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”; BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”; BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия”; BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.


Източник: УО на ОПК