Променени са Изискванията за кандидатстване по схема BG161PO001/1.1-08/2010 ПДФ Печат Е-мейл

Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) уведомява Министерство на здравеопазването, конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, че съгласно чл. 34 на ПМС №121/31.05.2007 г., на основание Заповед № РД-02-36-274/05.04.2013 на Ръководителя на Управляващия орган са нанесени корекции в Изискванията за кандидатстване. Определен е нов срок за кандидатстване – 22 април 2013 г., 16:00 ч. за представянето на проектни предложения по компонент 3 „Подкрепа за центрове за лечение и диагностика на онкологични заболявания с национално значение“.


Източник: УО на ОПРР