АКТУАЛИЗИРАНИ УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ №69 ОТ 11.03.2013 Г. ПДФ Печат Е-мейл

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ №69 ОТ 11.03.2013 Г.  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТ СТРАНА НА КАНДИДАТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ДОГОВОРЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, СЪВМЕСТНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2007 - 2013Г.", ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ (ПМС № 69/2013Г.)


Настоящите актуализирани указания отменят публикуваните на 25.03.2013 г. „Указания във връзка с промени в нормативната уредба, касаеща избора на изпълнители по договори за безвъзмездна финансова помощ“ на интернет страницата на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и влизат в сила от дата на публикуването им.

Указанията са публикувани и в раздел "Документи" на интернет страницата на Управляващият Орган.


Източник: УО на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“