Договори по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ ПДФ Печат Е-мейл

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува:

Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Актуализиран списък на сключени договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01: „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.

Aктуализиран Списък на сключените договори по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”.

Списъците са публикувани едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg


Източник: Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“