С над 18 млн. лева допълнително ще бъдат финансирани от ОП „Конкурентоспособност“ проекти за развитие на приложните изследвания ПДФ Печат Е-мейл

С Решение № РД-16-1211/04.09.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитите на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 общият бюджет на процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” се увеличава с 18 566 979.57 лв. По този начин общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата се увеличава за втори път - от 35 700 637 лв. на 54 267 616.57 лв. Това ще позволи да бъдат финансирани още 12 проекта от Списъка с резервни проектни предложения, успешно преминали оценка.

  Увеличението е във връзка с Решение № 500/23 август 2013 г. на Министерски Съвет, което позволява договарящите органи на оперативни програми съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, сред които и ОП „Конкурентоспособност“, да сключват договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти в размер до 10 на сто над определения бюджет по съответната оперативна програма.

  Наддоговарянето по процедури, по които има качествени проекти, и които не са рискови за изпълнение, е и една от дейностите, които са предвидени за изпълнение по ОП „Конкурентоспособност“ в Плана на Министерски съвет за минимизиране на риска от загуба на средства и ускоряване на усвояемостта по оперативните програми, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз през периода 2007-2013 г. В този смисъл сключването на допълнителни договори по процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” ще допринесе съществено за минимизиране на риска от загуба на средства от прекратени и неизпълнени договори до края 2015 г.

  Основната цел на процедура „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” е да укрепи и развие капацитета на българските изследователски организации за изпълнението на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност, като предоставя подкрепа за обновяване и модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания. В срока за кандидатстване са подадени 105 проектни предложения, от които 66 успешно са преминали етапа на техническа и финансова оценка. През месец юли 2013 г. общият бюджет по процедурата беше увеличен от 19 558 300 лв. на 35 700 637 лв., което позволи да бъдат финансирани общо 21 проекта. Минималният размер на БФП по всеки индивидуален проект е 100 хиляди лева, а максималният е 4 млн. лева. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Източник: Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”