Упражнете правата си ПДФ Печат Е-мейл

Европейското законодателство предоставя права и налага задължения не само на държавите-членки, но и на гражданите и предприятията, спрямо които известен брой правила се прилагат пряко. Европейското право е неразделна част от правната система на държавите-членки, които отговарят преди всичко за въвеждането и правилното прилагане на неговите разпоредби. Ето защо вие сте в правото си да очаквате от националните органи в целия Европейски съюз да прилагат правилно вашите права на европейски граждани.

Всеки може да подаде жалба пред Европейската комисия срещу държава-членка и нейни мерки (законови, подзаконови или административни) или практики, които според него влизат в разрез с дадена разпоредба или принцип на правото на ЕС. Не е необходимо да демонстрирате, че имате интерес от започване на процедура, нито да доказвате, че сте главно и непосредствено засегнати от нарушението, срещу което подавате жалба. При все това, за да бъде допустима, жалбата ви трябва да съобщава за нарушение на правото на ЕС от страна на държава-членка и не може да се отнася до спор между частни лица.


Научете повече за вашите права на европейски граждани.