Тринадесето заседание на Комитета за наблюдение на ОП "Конкурентоспособност" ПДФ Печат Е-мейл

На 21 ноември 2013 г., в хотел „Самоков“, к.к. Боровец, се проведе Тринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ). В заседанието взеха участие и представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия, на Европейския инвестиционен фонд и на Световна банка.

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Юнал Тасим, заместник-министър на икономиката и енергетиката, който при откриване на заседанието отбеляза, че 2013 г. е изключително важна, тъй като се задейства правилото „n+2/n+3” и подчерта, че сумата за разплащане до 2015 г. не е малка и съставлява 45% от общия бюджет на програмата (приблизително 520 млн. евро). По отношение на ситуацията по оперативната програма към момента, той посочи, че обявените схеми са на обща стойност 105% от бюджета на оперативната програмата и са договорени приблизително 90% от бюджета на програмата. Налице е сериозна амбиция, сериозна цел, а именно средствата по програмата да бъдат усвоени над 90%. От Управляващия орган са предприети мерки за минимизиране на риска от загуба на средства - увеличаване размера на авансовите плащания от 20% на 65%,  включване на авансови плащания в доклади за сертификация, ускорена верификация на постъпващите отчети. В резултат на предприетите мерки, целта по правилото n+2/n+3 за ОП „Конкурентоспособност“ към 31.12.2013 г. е постигната и няма да има загуба на средства. В заключение, г-н Тасим отбеляза, че за да се доведе до успешен край започнатото е необходима много добра координация вътре в самата оперативна програма и подчерта, че Управляващият орган и Комитетът за наблюдение са гаранти за качеството на изпълнение на програмата.

В рамките на своето приветствие, Ръководителят на Управляващия орган на оперативната програма г-жа Ели Милушева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, отбеляза, че 2013 г. е била доста трудна за Управляващия орган, от една страна поради смените на три правителства, на трима Ръководителя на Управляващия орган и от друга страна, поради важния период, в който се задейства правилото n+2/n+3 и в който Управляващият орган се стреми  да не загуби нито едно евро по настоящата оперативна програма и в същото време подготвя оперативната програма за следващия програмен период. Тя подчерта, че това означава много работа, много напрежение и изказа благодарност на целия екип на Управляващия орган за положените усилия и постигнатия успех - към настоящия момент оперативна програма „Конкурентоспособност“ е най-добрата по всички възможни показатели. Г-жа Милушева поздрави и членовете на Комитета за наблюдение на оперативната програма за тяхната активност и работа за успешно изпълнение на програмата.

В рамките на докладвания напредък по ОПРКБИ, Управляващият орган (УО) представи общия напредък по оперативната програма и изпълнението по отделните приоритетни оси. Представителите на Европейския инвестиционен фонд запознаха участниците в заседанието с напредъка на инициативата JEREMIE в България.

Беше разгледано предложение на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за обсъждане на възможностите и готовността за наддоговаряне по процедури: „Внедряване на иновации в предприятията” и „Технологична модернизация в МСП“. КН възложи на УО в срок до края на месец януари 2014 г. да извърши вътрешен анализ и да вземе решение относно възможността за увеличаване на бюджета по процедура 1.1.07 „Внедряване на иновациите в предприятията“.

На заседанието беше представена информация за изпълнението на Годишния комуникационен план за 2013 г. и беше приет Годишен комуникационен план за 2014 г. Участниците в заседанието бяха запознати и с информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити по оперативната програма през 2013 г. Беше представен проект на оперативната програма за иновации и конкурентоспособност за програмен период 2014 – 2020 г. и бяха одобрени технически промени в Правилата за работа на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност”.

 Източник и допълнителна информация: УО на ОП „Конкурентоспособност“