Постановления ПДФ Печат Е-мейл

Постановление на Министерски съвет № 118 за  условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм  обн., ДВ, бр. 44 от 27.05.2014г., в сила от 27.05.2014г.


ПМС № 69/2013г.  за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.


ПМС №62/21.03.2007 г. За приемане на национални правила за допустимост на разходите по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г.


ПМС №121/31.05.2007 г. За определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми, съ-финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския Съюз и по Програма ФАР на Европейския Съюз. (С последните изменения от ДВ. бр. 95 от 04.11.2008 г.)


ПМС №39/17.02.2009 г. За изменение и допълнение на ПМС 121 за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми , съ-финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския Съюз и по Програма ФАР на ЕС.


ПМС №180/27.07.2007 г. За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.


ПМС №215/5.09.2007 г. За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.


ПМС №231/20.09.2007 г. За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.


ПМС №236/27.09.2007 г. За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие


ПМС №245/09.10.2007 г. За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Регионално развитие”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007–2013 г.


ПМС №249/17.10.2007 г. За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз


ПМС №258/24.10.2007 г. За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт”, съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.


ПМС №194/13.08.2007 г. За управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от Европейския съюз


ПМС №104/17.05.2008 г. За организация и координация при управлението на средствата от фондовете на Европейския съюз

 

Информация

за изпълнение на Оперативните програми:

Популярни


Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79