ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Програмен период 2014 - 2020г.

Оперативна програма "Региони в растеж"

Оперативна програма „Добро управление“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност"

Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия"

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

Оперативна програма „Околна среда"

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура"

Програма за развитие на селските райони
Програма за морско дело и рибарство 


Всички обяви по Европейски програми за набиране на проектни предложения


Програмен период 2007-2013г.

Оперативна програма "Регионално развитие"


Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"


Оперативна програма "Административен капацитет"


Оперативна програма "Конкурентоспособност"


Оперативна програма "Околна среда"


Оперативна програма "Транспорт"


Оперативна програма "Техническа помощ"


Програма за развитие на селските райони


Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство"