ЕК представи план за действие за електронно управление ПДФ Печат Е-мейл

Европейската комисия очерта амбициозна програма за работа с публичните власти на държавите-членки, насочена към разширяване и подобряване на предлаганите от тях услуги по интернет, съобщава Рапид. Новият план за действие за електронно управление предвижда през следващите пет години да бъдат въведени четиридесет специфични мерки за осигуряване на онлайн услуги за гражданите и бизнеса - например за регистриране на фирма, за искане и достъп до социални помощи и възстановяване на медицински разходи, за записване в университет или за участие в търг за доставка на стоки и услуги за публичните администрации. Насърчаването на електронното управление може да помогне за укрепване на европейската конкурентоспособност и да позволи на публичните власти да предлагат по-качествени услуги при намалени разходи предвид сегашните бюджетни ограничения. Ето защо то е в основата на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, чиято цел е до 2015 г. да се увеличи до 50 % използването на услуги на електронното управление от страна на гражданите и до 80 % - от страна на бизнеса . Новият план за действие черпи от опита, получен при изпълнението на Европейския план за действие за електронно управление от 2006 г.

Нели Крус, заместник-председател на Комисията по програмата в областта на цифровите технологии, заяви: „Този план за действие за електронно управление ще помогне на публичните власти да използват информационните и комуникационните технологии, за да предложат по-добри услуги на по-ниска цена, като подобреният достъп до публичните услуги ще улесни както гражданите, така и бизнеса."

Конкретните цели на програмата в областта на цифровите технологии включват:
• увеличаване на използването на услугите на електронното управление до 50 % от страна на гражданите и до 80 % от страна на бизнеса до 2015 г. и
• гарантиране на това, че определен брой ключови публични услуги са достъпни онлайн, така че предприемачите да могат да създават и управляват предприятия от всяка точка на ЕС без значение на тяхното първоначално местоположение, а гражданите да могат по-лесно да учат, работят, пребивават и излизат в пенсия навсякъде в ЕС.

Европейският план за действие за електронно управление цели да подкрепи прехода към ново поколение отворени, гъвкави и непрекъснати услуги на местно, регионално, национално и европейско ниво. По-конкретно планът е насочен към осигуряването на услуги, които да функционират еднакво добре в първоначалната държава на предлагане и в останалите държави-членки на ЕС; целта е и да се даде възможност на потребителите активно да оформят публичните онлайн услуги, които най-добре отговарят на техните нужди.

Националните правителства ще играят централна роля при прилагането на Плана за действие, докато подобряването на условията за развитие на трансграничните услуги на електронното управление остава основна отговорност на Комисията. Това включва създаване на предпоставки като например оперативна съвместимост, електронни подписи и електронна идентификация.

Мерките в Плана за действие попадат в четири категории:
• Укрепване на правата на потребителите:
• услуги, проектирани според потребителските нужди,
• съвместно създаване на услуги като например се използват технологиите Web 2.0,
• многократно използване на информация от публичния сектор
• увеличаване на прозрачността,
• включване на гражданите и бизнеса в процеса на определяне на политиката.
• Вътрешен пазар:
• непрекъснати услуги за бизнеса,
• лична мобилност,
• въвеждане на трансгранични услуги в целия ЕС.
• Ефикасност и ефективност на публичните администрации:
• подобряване на организационните процеси (например електронно възлагане на поръчки, по-бърза обработка на заявленията),
• намаляване на административната тежест,
• екологосъобразно управление (например електронно архивиране, използване на видеоконферентна връзка вместо пътуване).
• Създаване на предпоставки за развитие на електронното управление:
• отворени спецификации и оперативна съвместимост (например прилагане на Европейската рамка за оперативна съвместимост),
• осигуряване на ключови условия (например преглед на Директивата относно електронния подпис, предложение за общоевропейско взаимно признаване на електронната идентификация и електронното установяване на автентичността).

Конкретните примери за мерките на Плана за действие включват:
• въвеждане на еднократно обезопасено регистриране на данни от страна на публичната администрация (с цел да се избегне многократното предоставяне на една и съща информация на различни административни подразделения),
• действия, гарантиращи използването навсякъде в ЕС на национална електронна идентичност („eID"), за да се улеснят трансграничните процедури като създаване на дружество в чужбина, преместване или работа в чужбина, уреждане на пенсионните права онлайн при пенсиониране в друга държава или записване в чуждестранно училище или университет,
• проследяване в реално време на етапа, на който се намират трансакциите на гражданите и на бизнеса с публичната администрация, чрез по-голяма прозрачност и достъпност,
• приспособяване на услугите, така че да отговарят по-добре на реалните нужди на потребителите, като например гарантиране на безопасна и бърза цифрова доставка на документи и информация,
• предоставяне на данни за многократно използване от трети страни, така че да могат да бъдат разработени нови публични услуги и приложения като карти за навигационни системи или приложения за пътническа информация.

Планът за действие се опира на успеха на финансираните от ЕС широкомащабни пилотни проекти при трансграничните услуги, управлявани от текущите проекти STORK, PEPPOL, SPOCS и epSOS на ЕС, с цел да се улесни достъпът за гражданите и бизнеса до онлайн услуги в целия ЕС.

Източник: (Портал Европа)