Обявен е графикът за прием на проекти по ПРСР ПДФ Печат Е-мейл

Индикативният график за прием на проекти по Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР) през 2011 г. е съобразен с възможностите за обработка
и одобрение от Разплащателна агенция и цели максимално обхващане на всички
мерки. Приемът ще бъде открит на 14 март и ще приключи до края на годината,
като по различните мерки сроковете ще имат различна продължителност.
Това беше обявено днес при официалното откриване на информационната кампания
за ПРСР, в което участваха зам. министърът на земеделието и храните Светлана
Боянова, изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" Светослав
Симеонов, директорът на Службата за съвети в земеделието Любомир Маринов,
зам. изпълнителният директор на ДФЗ Мюхеттин Караоглан и др.
По мярка 122 "Подобряване на икономическата стойност на горите"
приемът на проекти ще започне на 14 март и ще продължи до края на годината.
Открит "прозорец" по гарантираните бюджети на 121 мярка "Модернизиране на
земеделските стопанства" е планиран в периода 14-и март - 3-и април 2011 г.
и в периода от 4-и до 15-и юли т.г.
По мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и
разпространение на научни знания" графикът е насрочен в периода 3-и
октомври - 4-и ноември 2011 г.
По мярка 114 "Използване на консултантски услуги и фермери и
собственици на гори" - от 30-и юни до 30-и септември.
По мярка 142 "Създаване на организации на производителите" приемът ще
бъде от 14-и март до края на годината. За да се насърчи сдружаването на
производителите, министерството и фондът ще осъществят активна информационна
кампания, която да разясни предимствата на субсидирането по тази мярка.
По 123 мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"
проекти ще се приемат между 1-и август и 2-и септември.
За 141 мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на
преструктуриране" приемът ще се извърши на два етапа - от 4-и април до 29-и
юли и от 31-и октомври до края на годината. "Важно е да се отбележи, че от
месец май проектите по тази мярка ще започнат да се разглеждат от областните
дирекции на фонда по места, с което ще реализираме очакваната
децентрализация при обработката на документите", поясни изпълнителният
директор на фонда Светослав Симеонов.
По горските мерки 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" и
226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности" отворените "прозорци" ще бъдат в периода 4-и април - 29-и май и
5-и септември - 4-и ноември.
От 31 октомври до 9-и декември е планираният прием за проекти по
мерките 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и 312 "Подкрепа за
създаване и развитие на микропредприятия".
По мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" приемът ще бъде
от 3-и до 28-и октомври. Графикът е индикативен и подлежи на промени, обясни
зам. министър Боянова.
Откриването на приема по общинските мерки ще зависи от решението на
Европейската комисия, пред която българската страна е предложила прехвърляне
на средства, наложено заради изчерпване на ресурса по мярка 321 "Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони". През юни ще се
реализира единствено приемът на проекти по тази мярка, в частта за социални
проекти, свързани със закриване на социалните домове за деца без родители и
изграждането на специални центрове, които да поемат грижите за тези деца.
Ресурсът за тези проекти възлиза на 6 млн. лв.

Държавен фонд "Земеделие"- Разплащателна агенция