Приключи обработката на всички подадени проекти за полупазарни стопанства Изплатени са още 7, 6 млн. лв. по програмата за развитие на селските райони ПДФ Печат Е-мейл

Държавен фонд „Земеделие” приключи успешно обработката на всичките
подадени 1372 проекта по мярка 141 за подпомагане на полупазарни стопанства
в процес на преструктуриране.
Общата стойност на одобрената субсидия е 20, 1 млн. лв., като само за
месец януари експертите са обработили 487 заявления с одобрена субсидията от
7, 1 млн. лв. Финансовата помощ за всеки един бенефициент е в размер 7 500
евро и се предоставя за петгодишен период, в който те трябва да изпълняват
стриктно ангажиментите си.
В последната седмица Държавен фонд „Земеделие” изплати нови 7, 6 млн.
лв. по десет от мерките на Програмата за развитие на селските райони.
Плащанията са преведени на бенефициентите, като най-много средства са
получили общините. По мярка „Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони” и „Обновяване и развитие на населените места” са преведени
безвъзмездни средства на стойност 3, 2 млн. лв..
Субсидиите по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски
продукти” са в размер на 2, 5 млн. лв., а 1, 5 млн. лв. са преведени на
бенефициентите с одобрени проекти по мярка 121 „Модернизиране на
земеделските стопанства”.
Останалите изплатени средства са за създаване на стопанства на млади
фермери, за горските мерки, за разнообразяване към неземеделски дейности, за
техническа помощ и за предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в
България и Румъния.

Източник: ДФЗ