Кредитни инструменти ПДФ Печат Е-мейл
Съдържание на статията
Кредитни инструменти
ІІ. Райфайзенбанк (България) ЕАД
ІІІ. СИБАНК
І. УниКредит Булбанк
ІІ. ОББ
ІІІ. MKB Unionbank
ІV. БАНКА ДСК
VІ. СИБАНК
Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР)
Всички страници

 

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И БАНКОВИ ПРОДУКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЕВРОПРОЕКТИ

 

ЗА ОБЩИНИ

І. Фонд – ФЛАГ

- http://www.flag-bg.com/

Предимства на кредитирането от ФЛАГ

 • Силен държавен ангажимент

Финансовият ресурс, с който ФЛАГ разполага, включва целеви бюджетни средства и заемен капитал от международни финансови институции (Европейската банка за възстановяване и развитие, Световната банка).

 • Улеснен достъп до ФЛАГ

С изменението в Закона за общинския дълг (Чл. 19а. , нов - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) на общините е предоставена възможността директно да се обръщат към Фонд ФЛАГ за кредитиране на подготовка на проектни предложения или за изпълнение на проекти.

 • Опростено обезпечение

ФЛАГ приема от общините като обезпечение собствените приходи от местни данъци и такси; от услуги и права; от общинска собственост и др.; както и общата изравнителна субсидия, а от дружествата – общинска гаранция.

 • Предоставяне на целева помощ за укрепване на капацитета по разработване и управление на проекта

ФЛАГ предоставя безвъзмездно консултации на общините за източниците, условията и формите за финансиране на подготовката на проектите по ОП/ПРСР.

 • Развита клонова мрежа на Управляващата банка – УниКредит Булбанк

ФЛАГ отпуска и обслужва кредити чрез Централното управление на управляващата банка и нейните клонове и офиси в страната

Условия по кредитите за подготовка на проектно предложение/я

 • ФЛАГ предоставя кредити за подготовка на проектни предложения само на общини;
 • За подготовка на проектни предложения се отпускат краткосрочни кредити(със срок на погасяване до една година) в лева или евро.
 • ФЛАГ предоставя средствата за финансиране единствено на допустимите разходи по смисъла на подготвяните проектни предложения по съответната ОП/ПРСР;
 • В качество на обезпечение ФЛАГ приема собствените приходи на общината по смисъла на Закона за общинските бюджети: приходи от местни данъци и такси; от услуги и права; от общинска собственост; от глоби и имуществени санкции, лихви и неустойки, както и приходите от общата изравнителна субсидия за местни дейности, и/или банкова гаранция, издадена от банки с рейтинг, даден от Standard & Poor’s, Moody’s или Fitch, не по-нисък от до един пункт под рейтинга на външния дълг на Република България, определен от тези рейтингови агенции, както и не по-нисък от инвестиционния.
 • Максималният размер на кредита за подготовка на проектно предложение/я е 1 млн. лв.

Условия по кредитите за изпълнение на проекти

 • ФЛАГ предоставя кредити за изпълнение на проекти на общини и общински дружества;
 • За изпълнение на проект се отпускат краткосрочни (със срок на погасяване до една година) и дългосрочни кредити (със срок на погасяване над една година) в лева или евро. Крайният срок за погасяване на кредит, отпуснат от ФЛАГ не може да надхвърля срока на изпълнение на проекта, във връзка с който се предоставя финансиране.
 • В качество на обезпечение ФЛАГ приема бъдещите вземания по Договора за безвъзмездна помощ с УО, както и собствените приходи на общината по смисъла на Закона за общинските бюджети: приходи от местни данъци и такси; от услуги и права, предоставяни от общините; от общинска собственост; от глоби и имуществени санкции, лихви и неустойки; и приходите от изравнителната субсидия за местни дейности, или банкова гаранция, издадена от банки с рейтинг, даден от Standard & Poor’s, Moody’s или Fitch, не по-нисък от до един пункт под рейтинга на външния дълг на Република България, определен от тези рейтингови агенции, както и не по-нисък от инвестиционния, а за дружествата – общинска гаранция.
 • Максималният размер на кредит/и за изпълнение на проект/и към една община е 10 млн.лв.

Специални условия по кредитите за техническа помощ

 • Размер на кредита - до 25% от стойността на проекта;
 • Размерът на всеки кредит не може да надхвърля 450 000 лв. на проект;
 • Последното плащане при възстановяването на кредита не може да надхвърля 50% от стойността на финалното плащане от управляващия орган към общината;
 • Общият размер на одобрени кредити не може да надхвърля 10% от кредитния ресурс на ФЛАГ.


 

Информация

за изпълнение на Оперативните програми:

Популярни


Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79