Кредитни инструменти - ЗА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ – фирми, НПО, земеделски производители и/или публично-правни институции ПДФ Печат Е-мейл
Съдържание на статията
Кредитни инструменти
ІІ. Райфайзенбанк (България) ЕАД
ІІІ. СИБАНК
І. УниКредит Булбанк
ІІ. ОББ
ІІІ. MKB Unionbank
ІV. БАНКА ДСК
VІ. СИБАНК
Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР)
Всички страници

 

І. УниКредит Булбанк

 

Специализирани банкови продукти за еврофондове на УниКредит Булбанк

Инвестиционен кредит

 • Валута: лева, евро;
 • Размер: до 90% от размера на общите допустими разходи по проекта;
 • Собствено участие: 10% от размера на общите допустими разходи по проекта;
 • Процедура: ускорена процедура за предоставяне на одобрение;
 • Максимален срок: до 10 години в зависимост от правилата на банката;
 • Гратисен период: до 12 месеца от датата на договора за кредит.

Кредит за финансиране на разходите за консултации

 • Валута: лева, евро;
 • Максимален размер: 30 000 евро, до 100% от размера на разходите;
 • Максимален срок: до 24 месеца от датата на договора за кредит;
 • Гратисен период: до 6 месеца;
 • Обезпечение: Залог на вземания

Кредити за земеделски производители, подпомагани по Схемата за единно плащане на площ

 • Размер: до 100% от общия размер на очакваното подпомагане, съгласно издадено от ДФ „Земеделие“ удостоверение по образец;
 • Валута: лева
 • Срок за издължаване: до 30 юни на годината, следваща подаването на заявлението от клиента пред ДФЗ;
 • Лихва: по договаряне, платима месечно;
 • Обезпечение:
  - Залог на вземане върху средствата, които кандидатът за - подпомагане се очаква да получи;
  - Запис на заповед за размера на главницата и дължимите лихви;
  - Всякакви други допълнителни обезпечения, съгласно вътрешните правила за кредитиране.

Кредитна линия за финансиране на микро, малки и средни предприятия със средства от Българската банка за развитие

  • Предмет:
   - Средносрочно и дългосрочно инвестиционно кредитиране;
   - Проектно финансиране за технологично обновление;
   - Проекти по структурните фондове на ЕС;
   - Краткосрочно предекспортно финансиране.
  • Валута – лева;
  • Размер на кредита – до 2 000 000;
  • Срок – максимален срок 10 години
  • Гратисен период – до 3 години;
  • Лихвен процент – 8% фиксиран;
  • Комисионна за обработка и управление - до 0.7% годишно

http://www.unicreditbulbank.bg/bg/Corporate_Clients/European_Competence_Centre/Specialized_Products_for_the_Eurofunds/index.htm 

Информация

за изпълнение на Оперативните програми:

Популярни


Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79