Кредитни инструменти - ІІІ. MKB Unionbank ПДФ Печат Е-мейл
Съдържание на статията
Кредитни инструменти
ІІ. Райфайзенбанк (България) ЕАД
ІІІ. СИБАНК
І. УниКредит Булбанк
ІІ. ОББ
ІІІ. MKB Unionbank
ІV. БАНКА ДСК
VІ. СИБАНК
Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР)
Всички страници

ІІІ. MKB Unionbank

подпомага бенефициенти по всички програми на страната, финансирани от фондове на Европейския съюз. Банката предлага гъвкави продукти, съобразени с особеностите на програмите, с индивидуален подход към всеки проект и атрактивни ценови параметри. http://www.unionbank.bg/bg/page/1098/Еврофинансиране


Кредит Европейска идея


Цел на кредита: финансиране на разходите, свързани с проектиране, изготвяне на бизнес планове и консултации във връзка с кандидатстване с  проект по Оперативните програми
Размер на финансирането: до 100% от стойността на предпроектните разходи
Валута: лева и евро
Максимален срок на кредита: 60 месеца
Гратисен период: до 6 месеца
Лихвен процент: Съгласно действащата към момента лихвена политика на банката
Такси и комисиони: Съгласно действащата към момента Тарифа на Банката
Начин на погасяване: по договаряне
Обезпечения: по договаряне

Кредит Европейски мост


Цел на кредита: мостово финансиране за изпълнение на проект по Оперативните програми
Размер на финансирането: до размера на одобрената и очаквана безвъзмездна финансова помощ
Валута: лева
Максимален срок на кредита: 36 месеца
Гратисен период: в зависимост от срока на изпълнение на проекта, но не по-дълъг от 36 месеца
Лихвен процент: Съгласно действащата към момента лихвена политика на банката
Такси и комисиони: Съгласно действащата към момента Тарифа на Банката
Начин на погасяване: С постъпилата безвъзмездна финансова помощ (субсидия)
Обезпечения: по договаряне

Кредит Европейски капитал


Цел на кредита: финансиране на разходите, свързани с изпълнение на проект по Оперативните програми
Размер на финансирането: до 100% от стойността на всички одобрени или подлежащи на одобрение инвестиционни разходи без ДДС
Валута: лева и евро
Максимален срок на кредита: 120 месеца
Гратисен период: в зависимост от срока на изпълнение на проекта, но не по-дълъг от 36 месеца
Лихвен процент: Съгласно действащата към момента лихвена политика на банката
Такси и комисиони: Съгласно действащата към момента Тарифа на Банката
Начин на погасяване: по договаряне
Обезпечения: по договаряне

Кредит Европейска подкрепа


Цел на кредита: финансиране на възстановим ДДС, платен при извършването на инвестиционни разходи по проект по Оперативните програми
Размер на финансирането: до 20% от стойността на одобрените инвестиционни разходи
Валута: лева
Максимален срок на кредита: до 42 месеца, но не по-дълго от 6 месеца след крайния срок за изпълнение на проекта
Гратисен период: Кредитът се погасява с постъпилите суми от възстановен във връзка с инвестицията ДДС по сметката на клиента при банката
Лихвен процент: Съгласно действащата към момента лихвена политика на банката
Такси и комисиони: Съгласно действащата към момента Тарифа на банката
Начин на погасяване: С възстановения данък добавена стойност
Обезпечения: по договаряне 

Информация

за изпълнение на Оперативните програми:

Популярни


Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79