Проведе се първата за 2011 г. Национална информационна кампания по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 ПДФ Печат Е-мейл

 

В периода 01.02.2011 г. до 09.02.2011 г. в 6 града на страната се проведе Национална информационна кампания за представяне и разясняване на обявените десет процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. Кампанията бе организирана от Управляващия орган на Оперативната програма - дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, съвместно с ИАНМСП,в качеството й на Междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на програмата. Информационните дни протекоха по предварително изготвен и съгласуван график. Представянето на процедурите премина при засилен интерес от страна на бизнеса и научно-изследователскитесреди.

 

Информационната кампания обхвана шест големи града на страната – Русе, Варна, Бургас, Пловдив, Враца и София.

 

В рамките на всеки информационен ден лектори от Управляващия орган и от Междинното звено на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 представиха насоките за кандидатстване, финансовите условия, формулярите за кандидатстване и процедурата за подаване и оценка на проектни предложения по следните десет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013:

 

1)  BG161PO003-2.1.11 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия";

2)  BG161PO003-2.1.10 "Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания";

3)  BG161PO003-2.2.01 "Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори".

4)  BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия";

5)  BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги";

6)  BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер";

7)  BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове";

8)  BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България";

9)  BG161PO003-1.1.03 "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги";

10)BG161PO003-1.2.01 "Подкрепа за създаване на технологични паркове".

 

След всяка презентация на участниците бе предоставена възможност да задават въпроси, свързани с конкретната процедура и насоките за кандидатстване, на които лекторите предоставиха конкретни отговори, разяснения на насоките и препоръки към кандидатите. Посочени бяха често допусканите грешки и пропуски от страна на кандидатите с оглед избягването им при подаване на апликационните форми. Участниците бяха информирани за създадените приемни в УО и МЗ с цел провеждане на работни срещи и предоставяне наконкретна информация от съответния експерт.

 

Анализ на информационната кампания

Въз основа на анализираните в МИЕТ и ИАНМСП попълнени регистрационни списъци от участниците в информационните дни за представяне на десет процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 може да се направи извод, че информационните дни се проведоха при повишен интерес от страна на потенциалните кандидати, и по-конкретно:

·    С най-висока активност са предприятията от административни области София, Варна и Пловдив. С по-нисък процент на активност са предприятията от административни области, Враца, Бургас и Русе.

·    В рамките на кампанията бе регистрирано най-продължителното събитие от началото на провеждане на информационните кампании по Оперативната програма досега. Събитието в София продължи над осем часа.

·    Общият брой на участниците в кампанията, в сравнение със информационната кампания през септември 2010 г., е увеличен с над 26%, като следва да се има предвид, че през септември 2010 г. са проведени 10 информационни дни. Настоящата информационна кампания във всеки един от шестте града е привлякла интереса на около два пъти повече кандидати - предприемачи, представители на научни звена, консултанти и др., сравнена с миналогодишната.

·    Над 51 % от участниците са представители на предприятия, потенциални или настоящи кандидати по процедурите за подбор на проектни предложения.

·    Над 22 % са представители на консултантски фирми и организации, 13 % - на научни институти и 6% - на НПО.

·    Прави впечатление засиленият интерес от страна на консултантските компании, които са около 20% отучастниците в информационните дни.

Степента наинтерес към информационните дни се дължи както на увеличения брой на процедурите за кандидатстване с проектни предложения по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, така и на спецификата на отделните процедури, респективно целевата група от потенциални бенефициенти и възможностите за получаване на допълнителни разяснения по условията за кандидатстване.

Най-голям интерес, от страна на присъстващите, бе проявен към следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

  • Технологична модернизация в малки и средни предприятия
  • Покриване на международно признати стандарти
  • Разработване на иновации от стартиращи предприятия
  • Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги
  • Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги

Проведената информационна кампания за представяне на обявените десет процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 се оценява като успешна. Предоставените подробни разяснения от лекторите внесоха яснота по отношение на изискванията в Насоките за кандидатстване и дадоха възможност за единното им тълкувание от страна на кандидатите. Информационните дни бяха широко отразени в голям брой регионални и локални медии - преса, телевизионни репортажи и интернет медии. Интересът от страна на бизнеса също беше висок - присъстваха около 870 потенциални бенефициенти и консултанти, което е предпоставка за получаване на релевантен брой качествени проектни предложения по обявените процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013.


Поредицата информационни дни се проведоха като част от политиката на МИЕТ за публичност и прозрачност при финансирането по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. Тя цели подобряване информираността на потенциалните бенефициенти, улесняване на достъпа до финансиране и по-висока усвояемост на средствата от Структурните фондове на ЕС.