Приключи работата на оценителната комисия по схема ВG161PO001/1.4-06/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” ПДФ Печат Е-мейл

Приключи работата на оценителната комисия по схема ВG161PO001/1.4-06/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”, по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване с бенефициенти 86 общини от агломерационните ареали.

Схема ВG161PO001/1.4-06/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” беше публикувана на 01 юли 2010 г. Бяха подадени общо 50 проектни предложения.

След оценка на проектните предложения, за финансиране са одобрени 41 проектни предложения, насочени към изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от общините от агломерационните ареали. Още 2 проектни предложения успешно са преминали оценката, но не могат да бъдат финансирани поради липса на достатъчен финансов ресурс по схемата.

Общата стойност на одобрената безвъзмездната финансова помощ (100%) по схемата възлиза на 40 751 043,02 лв., от които 34 638 386,55 лв. съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (85%), 4 075 104,32 лв. съфинансиране от националния бюджет (10%) и 2 037 552,15 лв. задължителен собствен принос на бенефициентите (5 %).

 

Източник: МРРБ - ОПРР