Започва процедура за подаване на възражения по директните плащания на площ за 2010 г. ПДФ Печат Е-мейл
До 15 май 2011 година кандидатите за подпомагане по Схемите за единно плащане на площ (СЕПП) и Национални доплащания на площ (НДП), както и представителите на браншови организации, представляващи определени земеделски стопани, ще могат да подават възражения до министъра на земеделието и храните срещу неизплатени суми по СЕПП и НДП за 2010 г. поради невключване на определени физически блокове или части от тях в специализирания слой „Площи допустими за подпомагане". Възраженията ще се подават в свободна форма, включваща описание на площите (номер на БЗС), за които се отнася възражението.
Запознаването с допустимия слой във физическите блокове, в които кандидатите са заявили за подпомагане земеделски площи за 2010 г. ще се извършва в общинската служба по земеделие по време на очертаването на площите за кандидатстване през 2011 г. или в Областната дирекция Държавен фонд „Земеделие” по местонахождението на площите чрез преглед на екран на съответните площи върху Цифровата ортофотокарта със съдействието на служител от съответната служба.
Подадените възражения ще бъдат разгледани и проверени на базата на Цифровата ортофотокарта от специална работна група. След приключване на проверките работната група ще представи на министъра на земеделието и храните становище за решение за всеки отделен казус.
За резултатите от разгледаните казуси от работната група на страниците на МЗХ и ДФЗ ще бъде публикувано съобщение, в което ще се посочват възраженията, които са изцяло или частично удовлетворени, и възраженията, които са отхвърлени.
След приключване на дейността на работната група министърът на земеделието и храните изпраща актуализиран специализиран слой на ДФЗ-РА, на база на който ще се извършат допълнителни плащания към кандидатите за подпомагане, чийто възражения са частично или напълно удовлетворени срок до 10 юни 2011 г.
След изтичане на срока от 15 май 2011 година кандидатите за подпомагане по СЕПП и НДП за 2010 г. ще могат да обжалват недопустимостта на площите за подпомагане по общия административен и съдебен ред едва след получаването на уведомително писмо за извършени плащания от ДФЗ-РА.
Източник: Дирекция „Връзки с обществеността и протокол” - МЗХ