Покана за предложения по Програма МЕДИA 2007 – Популяризиране/Достъп до пазара ПДФ Печат Е-мейл

 

В Официалния вестник на ЕС от 21 април е публикувана покана за представяне на предложения по Програма МЕДИA 2007 - Популяризиране/Достъп до пазара - EACEA/14/11.

Целите на Програма МЕДИA 2007 са:

  • подпомагане и насърчаване на популяризирането и разпространението на европейски аудио-визуални и кинотворби. Това става в рамките на търговски прояви, пазари за специалисти и аудио-визуални фестивали в Европа и по света, доколкото тези събития играят съществена роля за популяризиране на европейските творби и за изграждане на мрежи от специалисти;
  • насърчаване на свързването в мрежа на европейските оператори чрез подпомагане на общи действия, предприети на европейския и международния пазар от национални публични или частни организации за популяризиране.

Поканата за предложения EACEA/14/11 предлага тригодишно рамково споразумение за партньорство.

Тази покана е насочена към европейски организации, регистрирани във или управлявани от граждани на държави-членки на Европейския съюз и на държави от Европейското икономическо пространство, които участват в Програма МЕДИA 2007. Това са Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Хърватия.

Допустими дейности

Предназначението на поканата за предложения е да подкрепя дейности и действия, които се осъществяват във и извън държавите, участващи в Програма МЕДИA.

Целите са да се подпомогнат дейности за:

  • подобряване на разпространението на европейските аудио-визуални творби, като на европейския аудио- визуален сектор се осигури достъп до професионалните европейски и международни пазари;
  • насърчаване на съвместните дейности на националните организации за популяризиране на филми и аудио-визуални програми;
  • насърчаване на изграждането на икономически партньорства между държавите и професионалистите в рамките на Програма МЕДИA и извън нея; стимулиране на взаимното опознаване и разбирателство.

Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.

Дейностите трябва да започват най-рано на 1 януари 2012 г. и да приключват най-късно до 31 декември 2012 г.

Критерии за възлагане

Допустимите кандидатури/проекти ще се оценяват по скала от 100 точки въз основа на следните критерии:

  • Европейско измерение на дейността - 30 точки;
  • Въздействие върху популяризирането и разпространението на европейските аудио- визуални творби - 30 точки;
  • Качество и икономическа ефективност на предложения план за действие - 25 точки;
  • Иновационни аспекти на действието - 5 точки;
  • Популяризиране на аудио-визуални творби от европейски държави с малки възможности за аудио-визуално производство - 10 точки.

Общият предвиден бюджет, който ще бъде отпуснат за съфинансиране на проектите, възлиза на 2 560 000 EUR.

Максималният размер на финансовата помощ не може да надвишава 50 % от общите разходи по действието.

Агенцията си запазва правото да не отпусне всички налични средства.

Крайният срок за подаване на заявления е 10 юни 2011 г. за годишните дейности за 2012 г. и дейностите, започващи в периода между 1 януари 2012 г. и 31 май 2012 г.

Заявленията трябва да бъдат изпратени на следния адрес:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Unit programme MEDIA - P8
Call for proposals EACEA/14/11 - Promotion/Access to markets
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 03/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Инструкциите за поканата, както и формулярите за кандидатстване, са достъпни на следния адрес:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/promo/markt/forms/index_en.htm

Източник: Портал Европа