На 15 май изтича срокът за подаване на годишни декларации за квотната 2010/2011 ПДФ Печат Е-мейл

Държавен фонд “Земеделие” напомня, че на 15.05.2011 г. изтича срокът за подаването на годишни декларации за изпълнение на индивидуални квоти за директни продажби и доставки от производителите и одобрените изкупвачи за отчитане на изтеклата квотна 2010/2011 година.

Годишните декларации, придружени от изискваните документи, се подават в Областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянната адресна регистрация на физически лица и по адрес на търговска регистрация за юридически лица.
Декларациите се подават лично от бенефициента или чрез упълномощено от него лице с валидно, нотариално заверено, изрично пълномощно за подаване на декларацията. След законоустановения срок подаването им ще бъде свързано със санкции, съгласно Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
При подаването на декларация след 15 май ДФ „Земеделие” издава Акт за установяване на административно нарушение и впоследствие Наказателно постановление. Административното наказание е глоба съгласно член 69 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
Производител на краве мляко, притежаващ индивидуална млечна квота за директни продажби, който не подаде до 15 май годишна декларация за продаденото краве мляко, се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв. Когато производителите, неподали годишни декларации в срок, са юридически лица, се налага имуществена санкция в размер от 300 до 10 000 лв.
При неподаване на декларация за изкупеното краве мляко от изкупвачи в законоустановените срокове или при подаването на декларация след предвидения срок, ДФ „Земеделие” издава Акт за установяване на административно нарушение и впоследствие наказателно постановление. Одобрен изкупвач, който не подаде до 15 май годишна декларация за изкупеното краве мляко, се наказва с имуществена санкция в размер от 300 до 10 000 лв.
В момента се приемат и Заявления за превръщане на индивидуална квота за директни продажби в индивидуална квота за доставки, и обратно, като се превръща само свободната, нереализираната квота. Промените ще важат за новата 2011/2012 квотна година.
Източник: Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция