Европейската комисия представя предложение за правата върху интелектуалната собственост в подкрепа на творчеството и новаторството ПДФ Печат Е-мейл

Правата върху интелектуалната собственост — в това число патенти, търговски марки, дизайни, географски указания, авторско право и сродните му права (за изпълнители, продуценти и разпространители) — имат дълга история. Макар да не го съзнаваме, те често засягат нашето всекидневие. В последните няколко години обаче технологичният напредък и най-вече нарастващата роля на интернет доведоха до обрат в начина на действие на тези права. Те вече не могат да бъдат регулирани чрез съществуващата комбинация от европейски и национални правила, поради което е необходимо актуализиране на регулаторната система. В този контекст Европейската комисия прие многостранна стратегия за изменение на правната рамка, уреждаща правата върху интелектуалната собственост. Целта ни е да позволим на изобретателите, творците и потребителите да се приспособят към настъпилите промени и да създадем условия за нови бизнес възможности. С новите правила ще се постигне оптимално равновесие между насърчаване на творчеството и новаторството (това отчасти ще бъде гарантирано чрез материалното възнаграждение за авторите и съответните инвестиции) и осигуряване на възможно най-широк достъп до стоки и услуги, защитени от права върху интелектуалната собственост. Посредством насърчаването на инвестициите в нововъведенията постигането на такова равновесие ще бъде важна крачка напред за бизнеса — като се започне от независимите автори и се стигне до големите фармацевтични компании. Това ще окаже положително влияние върху растежа и конкурентоспособността на ЕС, функционираща в условията на единния пазар, докато потребителите ще спечелят от по-широкия и лесен достъп до информация и културно съдържание (например при изтеглянето на музика от интернет). Днес бе представено и предложение, целящо засилване на действията срещу фалшифицирането и пиратството.


Благодарение на него в стратегията са застъпени редица въпроси, посредством които правата върху интелектуалната собственост са обхванати възможно най-комплексно — от конкретния патент, с който дадено предприятие защитава свое изобретение, до борбата срещу неправомерната употреба на такива изобретения. Сред първите резултати от тази цялостна стратегия, посветена на правата върху интелектуалната собственост, могат да бъдат посочени днешните предложения за олекотена лицензионна система за т. нар. „осиротели произведения“, позволяваща онлайн достъп до множество произведения на културата, както и нов регламент, който да засили действията на митническите органи по отношение на търговията със стоки, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост.

„Гарантирането на оптимална защита на правата върху интелектуалната собственост в рамките на единния пазар е от основно значение за европейската икономика. Напредъкът зависи от новите идеи и новото знание“, заяви комисарят, отговарящ за вътрешния пазар Мишел Барние. „Ако правата не са защитени, няма да се инвестира в иновациите. От друга страна, за да се развиват новите бизнес модели и културното многообразие, потребителите трябва да имат достъп до културно съдържание — например музика, разпространявана по интернет. Днешната ни задача е да постигнем оптимално равновесие между тези две цели, което да облагодетелства всички заинтересовани страни, както и да гарантираме, че европейската рамка за интелектуална собственост работи за бизнеса и гражданите и че е подходяща за интернет средата и глобалната конкуренция на идеи.“

От своя страна комисарят, отговарящ за митническия съюз Алдиргас Шемета заяви: „Митническите органи — които имат преимуществото да действат по границите, така че да защитават гражданите и законния бизнес — оказват ценен принос в борбата срещу фалшификатите и пиратството“. Комисарят добави: „Убеден съм, че солидната правна система, уреждаща интелектуалната собственост, е от първостепенно значение за цялата икономика на ЕС. С днешното предложение митническите органи ще могат да предоставят по-добра защита на правата върху интелектуалната собственост и да се борят по-успешно срещу търговията със стоки, нарушаващи тези права.“

Стратегията за правата върху интелектуалната собственост набелязва поредица от основни действия на политиката в средно- и дългосрочен план в следните области:

Патенти: през април Комисията представи предложения за единна патентна защита в условията на засилено сътрудничество (вж. IP/11/470). Междувременно продължава работата по изготвяне на предложения, свързани със създаването на единен и специализиран патентен съд за традиционните европейски патенти и бъдещите европейски патенти с единно действие. Това ще доведе до значително намаляване на разходите по съдебни производства и на времето, необходимо за разрешаването на патентни спорове. Тази мярка ще засили също така правната сигурност за фирмите.

Търговски марки: макар че хармонизирането на процедурите за регистрация на търговски марки в ЕС бе постигнато преди близо 20 години, а марката на Общността бе въведена преди 15 години, в момента се предпочитат по-опростени, ефективни и последователни системи на регистрация. През 2011 г. Комисията възнамерява да представи предложения за модернизиране на системата на търговските марки както на европейско, така и на национално равнище, и да я адаптира към епохата на интернет.

Географски указания: географските указания гарантират връзката между качеството на даден продукт и неговия географски произход. В момента обаче няма такава валидна за целия ЕС система, която да защитава продуктите от неселскостопански произход, като например мрамора от Карара или ножовете, произведени в Золинген. Тъй като това води до неравнопоставеност на общия пазар, през 2011 г. и 2012 г. Комисията ще проведе задълбочен анализ на съществуващата правна рамка в държавите-членки и на потенциалното икономическо въздействие от защитата на географски указания за неселскостопански продукти. В зависимост от резултатите от оценката на въздействието е възможно да последват законодателни предложения.

Лицензиране на авторски права за много територии: въпреки че материалният обхват на авторското право е почти изцяло хармонизиран, лицензирането на правата все още се извършва на национално равнище. В условията на цифровия единен пазар опростяването на процедурата за лицензиране на авторски права и разпределянето на печалбата са сред най-съществените предизвикателства, с които трябва да се заемем. През втората половина на 2011г. Комисията ще представи предложение за създаване на правна рамка за ефективно колективно управление на авторски права за много територии, и най-вече на правата в музикалния сектор. Ще бъдат създадени и общи правила за прозрачно управление и разпределяне на печалбата. Пак през втората половина на 2011 г. Комисията ще започне консултации по въпросите, свързани с онлайн разпространението на аудиовизуални произведения.

Цифрови библиотеки: създаването на европейски цифрови библиотеки, които съхраняват и разпространяват богатото културно и интелектуално наследство на Европа, е от съществено значение за развитието на икономиката, основана на знанието. За да улесни този процес, Комисията днес представи за обсъждане законодателно предложение, което ще позволи цифровизацията и онлайн публикуването на така наречените „осиротели произведения“ (книги и публицистични статии, които все още са защитени от авторско право, но неговите титуляри са неизвестни или не могат да бъдат открити за получаване на разрешение за публикуване) — вж. MEMO/11/333. Заедно с това Комисията очаква сключването на меморандум за разбирателство между библиотеки, издатели, автори и колекционерски организации, с който да се улеснят процедурите за лицензиране, цифровизиране и публикуване на книги, представляващи библиографска рядкост.

Нарушения на правата върху интелектуалната собственост: фалшифицирането и пиратството представляват нарастваща заплаха за икономиката. Между 2005 г. и 2009 г. броят на регистрираните по европейските граници случаи на задържани стоки, заподозрени в нарушаване на правата върху интелектуалната собственост, е нараснал от 26 704 на 43 572. Изготвените от творческия сектор оценки сочат, че само през 2008 г. пиратството е струвало на европейската музикална, филмова, телевизионна и софтуерна индустрия 10 милиарда евро и над 185 000 работни места. Комисията, която е решена да засили усилията си в тази насока, представи днес проект за регламент, насочен към укрепване на учредената през 2009 г. Европейска обсерватория за фалшифицирането и пиратството, като повери нейните задачи на Службата за хармонизация във вътрешния пазар. Това ще позволи на обсерваторията да се възползва от опита на службата в областта на интелектуалната собственост и ефективната ѝ работа по отношение на търговските марки и дизайните. Предложението е изпратено за разглеждане в Европейския парламент и Съвета. Също така през пролетта на 2012 г. Комисията ще предложи за преразглеждане Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (вж. IP/04/540). В нея се предвиждат гражданскоправни мерки, позволяващи на титулярите на правата да налагат тяхното упражняване, но тези мерки трябва да бъдат адаптирани към конкретните предизвикателства на цифровата среда.

Прилагане на правата върху интелектуалната собственост от страна на митническите органи: митническите органи контролират целия търговски поток, преминаващ през външните граници на ЕС. Те извършват проверки, обслужващи комплексни цели, и изпълняват основна роля в борбата срещу търговията със стоки, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост. Само през 2009 г. тези органи са заловили над 40 000 подозрителни пратки, съдържащи 118 милиона артикули. Освен че спомагат за залавянето на фалшиви или пиратски стоки, митническите органи имат приоритетното разположение по границите на Съюза, което им позволява да прилагат широка гама от права върху интелектуалната собственост. В рамките на представената днес многостранна стратегия Комисията предлага и нов регламент в областта на митническия контрол, с който да се заздрави правната рамка за митнически действия. Друга цел на предложението е да намери разрешение за проблема с единичните пощенски пратки, съдържащи фалшиви стоки, огромна част от които са продадени по интернет.

Контекст

Правата върху интелектуалната собственост представляват крайъгълен камък на европейската икономика и основен двигател за нейния бъдещ растеж. Само през 2009 г. почти 9 % от БВП на ЕС бе произведен от десетте най-големи европейски компании. През 2006 г. творческите отрасли, основаващи се на авторските права, като например софтуер, книгоиздаване, периодика, музика и филми, осигуриха 3,3 % от европейския БВП. В тези отрасли са включени приблизително 1,4 милиона малки и средни предприятия с 8,5 милиона работни места. Между 1996 г. и 2006 г. заетостта в икономиката, основана на знанието, се увеличи с 24 % в сравнение с ръста от 6 %, отчетен в други отрасли.

Допълнителна информация за правата върху интелектуалната собственост е публикувана на следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_52_en.htm

 

Източник: ЕК