Изменени Насоки за кандидатстване по процедури BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер" и BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове" ПДФ Печат Е-мейл

Със Заповед № РД-16-490/09.05.2011 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган се изменят Насоките за кандидатстване по следните процедури:

 

1. Oткрита процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер";

 

2. Процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове".

 

Консолидираните версии на изменените Насоки за кандидатстване по горепосочените две процедури може да изтеглите по-долу:

 

- Консолидирана версия на Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер";

- Консолидирана версия на Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове".

 

С насоките за кандидатстване по горните процедури е приложен подходът, въведен с измененията на Вътрешните правила за работа на Оценителната комисия и на екипа по договаряне при процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"2007 – 2013. Предвидено е в случай, че се установи надвишаване на интензитета и/или на максималния размер на безвъзмездната финансова помощ, определен в Насоките за кандидатстване по съответната процедура, оценителната комисия да го/ги намаляваслужебно до максимално допустимия интензитет, съответно до максимално допустимияразмер на безвъзмездната финансова помощ.

Със Заповедта се отстранява допусната техническа грешка в Приложение Ж, което цели избягване на противоречиво тълкуване и неясноти при прилагане на Насоките за кандидатстване, както и гарантиране на прилагането на горния подход.

 

Източник: МИЕТ