Закони Печат


Закон за обществените поръчки, в сила от 19.02.2013г.

Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (изм. ДВ. бр.26 от 7 април 2009г.)

Закон за регионалното развитие

Закон за устройство на територията

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Закон за държавните помощи

Закон за регионалното развитие

Закон за държавната собственост

Закон за енергийната ефективност

Закон за опазване на околната среда

Закон за пътищата