ЕК одобри промяна в ОП„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" Печат
На 21 март 2011 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, от името на България подаде пред Европейската комисия молба за промяна на Оперативната програма, приета с Решение C(2007)4500 на Комисията на 26 септември 2007 г.Измененията се отнасят до Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятията" на Оперативната програма и включват нова категория допустими кандидати по два от предвидените финансови инструмента по нея.


Основанието за молбата за промяна на Оперативната програма са регистрираните значителни промени в българската икономика през последните няколко години.

Управляващият орган и Европейският инвестиционен фонд изготвиха икономически анализ, съгласно който благоприятните условия за кредитиране в периода 2001-2008 г., наред с увеличението на чуждите инвестиции в страната, са подпомогнали голяма част от българските предприятия да се развият от гледна точка на брой наети лица. Поради високата численост на персонала тези предприятия попадат извън категорията за малки и средни предприятия, но техните финансови показатели за годишен оборот и стойност на активите са под прага за средно предприятие. В момента тези предприятия страдат от ограничения достъп до банково финансиране.

Във връзка с това, Управляващият орган и Европейският инвестиционен фонд предложиха предприятията с брой заети лица по-малко от 3000, но с финансови показатели за годишен оборот и стойност на активите, характерни за средни предприятия, да бъдат включени като допустими бенефициенти по два от финансовите инструмента - Фонда, инвестиращ в компании в етап на растеж и Мецанин Фонда по Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятията" на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013.

С Решение на Комисията C(2011) 5155 от 20.07.2011 г. Европейската комисията предложената промяна на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, бе официално одобрена, считано от20.07.2011 г.

Източник: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма