Бенефициентите по ПРСР трябва да съгласуват с ДФ „Земеделие” промените в договорите Печат

За да улесни бенефициентите, сключили договори за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР, ДФ „Земеделие” разработи и публикува подробни указания за случаите, в които е необходимо сключването на анекс към договора за финансова помощ.

За всяка промяна в обстоятелствата, която е от значение за изпълнението на договора, бенефициентите подават мотивирано искане за промяна на договора, в което ясно се описва исканата промяна и се обосновава необходимостта от нея. ДФ „Земеделие” разглежда искането и в случай, че същото не влияе на дефинираните в приложимата нормативна уредба елементи, одобрява промяната и сключва анекс към договора с ползвателя на финансовата помощ.

Подробните изисквания можете да прочетете тук: http://www.prsr.bg/documents/Документи/2/0/index.html

 

Източник :ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция