От 11 май фонд „Земеделие” приема заявления за помощ de minimis при отглеждането на картофи Печат
         Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение за предоставяне на минимална помощ deminimis на картофопроизводителите за купуване на торове и препарати за растителна защита при отглеждане на картофи през 2012 г.
        От 11 до 19 май 2012 г. кандидатите могат да подават заявления в областните дирекции на фонда, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане”, по постоянен адресна физическото лице или едноличния търговец и по седалище – за юридическите лица.
        Помощта се предоставя на земеделски производители, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г.
        По мярката се подпомагат земеделски производители, които:
-    няматизискуеми задължения към ДФ „Земеделие”;
-     нямат публични задължения към държавния бюджет;
-     нямат задължения към Държавния поземлен фонд.
        Общият размер на помощите deminimis за един земеделски производител не може да надхвърля левовата равностойност на 7 500 евро за период от три данъчни години (2010 – 2012). 
        Минималната площ, за която един картофопроизводител може да сключи договор с фонд ”Земеделие” за закупуване на торове и препарати за растителна защита, е 1 декар. Размерът на помощта е до 180 лева на декар за закупуване на торове и препарати за растителна защита. Окончателната сума за подпомагане на декар се определя с решение на УС на ДФЗ след приключване на срока за подаване на заявленията.
       Общият размер на одобрената субсидия по схемата de minimis за покупка на семена и торове за производството на картофи е 5 млн. лева.
       От 23 май до 5 юни 2012 г. картофопроизводителите, подали заявление за кандидатстване, е необходимо да се явят в съответните областни дирекции на фонда за сключване на договори. Изплащането на помощта е до 8 юни 2012 г.
       Подробности  за условията и изискванията за подпомагане земеделските производители могат да получат на място в областни дирекции на ДФЗ или на телефоните за връзка с тях, обявени на интернет страницата на фонда. Информация ще бъде предоставяна и на телефон 02/81 87 316, отдел „Краткосрочни схеми за подпомагане” в централното  управление на ДФ „Земеделие”.  

Източник: ДФЗ