Приключи предварителното класиране на проекти по мерки 322 и 123 от ПРСР Печат

       По време на приема по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” в периода 6 юни 2012 – 3 юли 2012 г. в ДФ „Земеделие” постъпиха 221 предложения. Заявената помощ е 164 540 698 лв. Бюджетът за този прием е 41 071 800 лв., което е 4 пъти по-малко от поисканите средства.

      Тъй като ресурсът е недостатъчен за всички проекти, те бяха предварително класирани, съгласно процедурата и критериите за оценка, залегнали в Наредба № 24 от 29.07.2008 г. Предварителното класиране показа, че бюджетът е достатъчен за финансирането на 78 заявления, оценени от 100 до 90 точки. Средствата не достигат за всички проекти, оценени с 90 точки, така че ще бъдат разгледани тези, които са подадени до 17:46 часа на 3 юли 2012 г.

     Процедурата за ограничен бюджет ще бъде приложена и за заявленията по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, подадени от 4 юни до 22 юни 2012 г. В ДФ "Земеделие" постъпиха 246 предложения със заявена субсидия в размер на 225 865 206 лв. Бюджетът за този прием е 68 453 000 лв. Проведената процедура по предварителен ранкинг установи, че ресурсът е достатъчен за 46 заявления, оценени от 90 до 35 точки. Тъй като средствата не достигат за всички предложения, получили 35 точки, ще бъдат обработени проектите, приети до 16:56 часа на 13 юни 2012 г.

     При освобождаване на бюджет в процеса на обработка на заявленията за подпомагане, проектите ще бъдат разглеждани в низходящ ред – според тяхното ранкиране – до изчерпване на наличния финансов ресурс, определен в заповедите за прием по мерки 322 и 123.

     Всички кандидати могат да проверят резултата от предварителния ранкинг на електронната страница на ПРСР: http://www.prsr.bg/proekti/index.html, а при възникнали въпроси – да потърсят съдействие на следните телефони:

    - По мярка 322 – 02/8187485; 02/8187405;

    - По мярка 123 – 02/8187338; 02/8187340; 02/8187477.

Източник: ПРСР