Изменение на ПМС №55/2007 г. Печат

Министерският съвет прие нов, опростен подход за избор на подизпълнители от страна на бенефициентите, които изпълнават проекти, съфинансирани със средства от ЕС, чрез изменение на ПМС №55/2007 г.  

Промяната в нормативната уредба  оптимизира и намалява административната тежест върху кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и  бенефициентите, с цел бизнесът да бъде улеснен при реализиране на инвестиции с европейски средства чрез опростен ред за избор на изпълнители, а именно  провеждане на една процедура за набиране на оферти - чрез публична покана.

Изборът с публична покана е процедура, при която право да подават оферти имат всички заинтересовани лица. Кандидатите за финансиране и бенефициентите трябва да прилагат процедурата, когато размерът на безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на проекта и при наличие на едно от следните условия:

 1. когато предвидената стойност за строителство, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 60 000 лв.;

 2. когато предвидената стойност за доставки или услуги, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 20 000 лв.

В тази връзка, Договарящият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Ви уведомява, че всички тръжни документации за провеждане на процедури, подадени в срок до 20.03.2013 г. в регионалните сектори на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ за осъществяване на предварителен контрол ще бъдат довършени по досегашния ред, в случай че няма нужда от изискване на допълнителни документи или извършване на корекции. Всеки  бенефициент, представил тръжна документация за провеждане на процедура по реда на ПМС №55/2007 г. за осъществяване на предварителен контрол, може да заяви желанието си да бъде прекратена проверката и да стартира процедурата по новия, опростен ред.

Към настоящия момент Договарящият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 разработва образци на новите документи за провеждане на процедура на избор чрез публична покана и инструкции за бенефициентите относно промените в нормативната уредба, които ще бъдат допълнително публикувани след обнародване на новото постановление. Предстои провеждането и на обучения за бенефициентите, за които ще бъдете уведомени своевременно.


Източник: УО на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013