ДФ "Земеделие" разплати проекти за над 6 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Печат

По Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" са направени
плащания за 3, 2 млн. лв. По публичната Мярка 322 "Обновяване и развитие на
населените места" са разплатени  1, 4 млн. лв. Останалите средства включват
плащания за инвестиционни предложения по Мерките 312 "Подкрепа за създаване
и развитие на микропредприятия", 143 "Предоставяне на съвети и консултиране
в земеделието в България и Румъния",511 "Техническа помощ" и 431-2 ЛИДЕР -
"Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните
територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони".
На заседание на Експертна комисия по осигуряване на прозрачност (ЕКОП) бяха
одобрени и нови 19 проекта по Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски
дейности" и Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия".
Одобрените проектопредложения са на обща инвестиционна стойност   7, 8 млн.
лв., като при успешното им изпълнение на кандидатите ще бъде изплатена
субсидия в размер на 5, 2 млн. лв.
1 ноември 2010 г.

Източник: Държавен фонд "Земеделие"- Разплащателна агенция