ОФИЦИАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" Печат


В Гранитна зала в сградата на Министерския съвет на 12.06.2015 г. от 10:00 часа ще се проведе Шестнадесетото официално заседание на Комитета за наблюдение (Комитета) на Оперативна програма „Техническа помощ" (ОПТП). Г-жа Ирена Първанова, директор на дирекция „Добро управление", в качеството й на Ръководител на Управляващ орган на ОПТП и председател на Комитета на ОПТП ще представи пред членовете на Комитета основни решения, свързани с управлението и изпълнението на програмата, в т.ч. и приети чрез процедури за неприсъствено приемане на решения от Комитета. На членовете на Комитета ще бъде представен за одобрение Годишния доклад за изпълнението на ОП „Техническа помощ" за 2014 г. Също така те ще бъдат запознати и с финансовото изпълнение на ОПТП, вкл. с плана за действие към Европейската комисия във връзка със затваряне на програмата. Ключови бенефициенти по програмата ще изнесат презентации за напредъка и постигнатите резултати по изпълнявани от тях проекти, финансирани по ОПТП.