МЗХ ще поиска от Брюксел по-големи компенсации за агроекология Печат

По-високи нива на компенсаторните плащания за получателите на субсидии по
Мярка 214 "Агроекологични плащания" ще поиска от Европейската комисия
Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013
г. (ПРСР). Нивата на подпомагане ще бъдат увеличени за всички направления и
дейности по мярката, стана ясно по време на заседание на Постоянната работна
група по ос 2 към Комитета по наблюдение на програмата. В работните групи
към Комитета по наблюдение са представени всички заинтересовани страни и те
вземат решения по прилагане на мерките от ПРСР. Взетите от групите решения
се обсъждат и гласуват от Комитета по наблюдение и предлагат за одобрение от
ЕК.

От 418 на 633 евро за хектар се предвижда да се увеличават плащанията за
биологичните трайни насаждения, лозя и маслодайна роза. За същите култури в
преход към биологично производство компенсациите ще се увеличат от 505 на
735 евро на хектар. За биологичните ароматни и медицински растения
субсидиите ще бъдат повишени от 267 на 324 евро на хектар, а ако тези
култури са в преход - от 340 на 412 евро на хектар. За зеленчуците,
включително култивирани гъби и картофи, увеличението на помощта по Мярка 214
"Агроекологични плащания" е от 356 на 407 евро на хектар за биологично
производство, а за преход - от 483 на 552 евро на хектар.

Работната група по ос 2 прие също така да се увеличи плащането за биологично
пчелно семейство. Сега пчеларите получават 11,5 евро на пчелно семейство,
независимо дали произвеждат биологичен мед или не. Предложението за
повишаване на субсидията е за 18,5 евро на семейство при биологично
производство. Предстои да се калкулират разходите на пчеларите, които са в
период на преход към биологично производство, с цел да се компенсират
техните допълнителни загуби, от това, че в преходния период не могат да
продават произведения мед като биологичен.

Работната група дискутира възможността занапред затревените площи с висока
природна стойност (недоизпасани и преизпасани) да се подпомагат с едно ниво
на компенсаторните плащания. Сега за двата вида плащанията са различни, но
определянето им е много трудно и земеделските производители срещат
затруднения с прилагането на изискванията по мярката.

Обсъдени бяха и възможностите за подпомагане на земеделските стопани, които
отглеждат животните си по биологичен начин. Управляващият орган на ПРСР ще
изготви проучване и анализ на потенциалните ползватели на субсидиите, с цел
да се преценят резултатите от бъдещо включване на това направление по Мярка
214 "Агроекологични плащания".


Източник: МЗХ