От 3 ноември до 3 декември 2010 г. ще се приемат проекти по Мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" и Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" по Програмата за развитие на селските райони 2007 - Печат

До момента по двете горски мерки от Програмата Разплащателна агенция е
сключила общо 60 договора на стойност на одобрената субсидия над 7 млн. лв.
От стартирането на Програмата са постъпили общо 69 броя заявления по Мярка
223. При последния прием - 14 юни до 16 август 2010г., бяха приети 20
проекта. По Мярка 226 са постъпили общо 72 заявления са, като 17 от тях са
инвестиционните предложения през последния прием.
По мерките се предоставя финансова помощ на физически и юридически лица,
еднолични търговци и общини - собственици на гори и земи от горския фонд,
както и държавни горски и ловни стопанства,  дирекции на национални паркове
и научноизследователски горски стопанства, управляващи гори и земи от
държавния горския фонд.

Източник: ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция